Klasyfikacja dochodów i wydatków  oraz przychodów i rozchodów

 

 

 

               Minister  Finansów na podstawie upoważnienia zawartego w art.13 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych – określił szczegółową klasyfikację dochodów i  wydatków oraz przychodów i rozchodów, która została ogłoszona w dniu 22 kwietnia br. (Dz. U. Nr 68, poz.634 ).

 

Z tym dniem straciło moc – dotychczas obowiązujące – rozporządzenie z dnia 18 lipca 2000 r.(Dz. U. Nr 59, poz. 688 z późniejszymi zmianami).

 

              Następnie z dniem 1 sierpnia br. Minister Finansów wprowadził zmiany do rozporządzenia o klasyfikacji ,które zostało ogłoszone w (Dz. U. Nr 137, poz. 1307).

 

Zmiany te wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli od  14 sierpnia 2003 r.

 

              Należy jednak zwrócić uwagę, że przepisy                              ( w obu przypadkach) wprowadzają różne terminy zastosowania niektórych podziałek klasyfikacji.

 

              Większość zmian w porównaniu do dotychczasowej klasyfikacji ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej na  2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     -    2 -

 

 

* klasyfikacja wprowadzona  25.03.2003r.                                                                                                  i obowiązuje z dniem 22.04. 2003r

(wyszczególnienie zmian do dotychczasowego

 stanu)

 

# zmiany wprowadzone 1. 08.2003r.   

i obowiązujące z dniem 14.08.2003r.

 

                                                                     klasyfikacja obowiązująca        od 1.01.2004r.                      

 

Klasyfikacja  działów        -       Załącznik  Nr 1

 

 

                                                          #   dz. 756 –zmiana nazwy

(w nazwie dodajemy wyrazy „oraz wydatki  związane z ich poborem)

                                                               

                                                                   *  dz. 852 –Pomoc społeczna

(nowy dział – obejmuje rozdziały z dz.853)

 *dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie    polityki społecznej”

                                                                     (zmiana nazwy i obejmuje część rozdz.)

 

 

*Dział 853 w okresie od 01.01 do 31.12.2003r.

otrzymał brzmienie „Opieka społeczna”, a

rozdziały w dziale 852 zaliczone były do dz. 853.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Klasyfikacja rozdziałów                      Załącznik Nr 2

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

*  od 28.04.2003r. (§ 8 rozporządzenia) mają

    zastosowanie rozdz.:

01033 –Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

01034- Powiatowe inspektoraty weterynarii

* . 01021- otrzymuje brzmienie

    Główny Inspektorat  Weterynarii

 

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

# .05008 – Organizacje producentów    rybnych          (nowy rozdział)

Dział 550 – Hotele i restauracje

 

* 55002 –zmiana nazwy

„Kempingi, pola biwakowe”

 

Dział 600 – Transport i łączność

 

*60005 „Autostrady płatne”

  (określono objaśnienia )-ujmuje się wydatki,

   o których mowa w art. 18a ust 8 ustawy z dnia 21.03.1985r.

   o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr71,poz. 838

   z późn. zm.)

 

 * 60045 - skreślono

                                                                                      * 60060-Fundusz Żeglugi           Śródlądowej  i Fundusz Rezerwowy

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

 

* 70018 - skreślono

                                                                                 * 70022-Dopłaty do oprocentowania

                                                kredytów o stałej stopie procentowej”

 

* 70023 –Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym

     kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości

 

 

                                                            -  4

 

Dział 750 – Administracja publiczna

 

* 75012 - skreślono

* 75053 -  otrzymał nowe brzmienie                  # 75047 - skreślono

* 75071 - skreślono

* 75072 - skreślono

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

                     kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

* 75109 – otrzymał nowe brzmienie

* 75111 – zmiana nazwy poprzez dodanie wyrazów

                     „z zagranicą”

 

Dział 752 – Obrona narodowa

# 75216 Wojskowe Misje Pokojowe

                                                                                           (nowy rozdział

                                                                                    

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

* 75407 - skreślony

 

Dział 756                                                     # zmieniono nazwę

                                                                                 Poprzez dodanie (na końcu) wyrazów „oraz

           wydatki związane z ich poborem

                 

        # 75606 –skreślono

        # 75615 – otrzymuje nowe brzmienie

        # 75616 – skreślono

                                                                 # 75647 – Pobór  podatków, opłat                                                                             i niepodatkowych należności budżetowych                    

(nowy rozdział w tym dziale  poprzednio     dział 750)

# 75648

# 75649

    # 75650

  # 75651

                                                                     # 75652

                                                                     # 75653

(rozdz. 75648-75653 dotyczą ujmowania wpłat z podatku od towarów i usług i wystąpią w budżecie państwa)

                                                        -  5  -

 

Dział 758  Różne rozliczenia

# 75850 – Rozliczenia z budżetem  ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych

                                                                                   (nowy rozdział)

Dział 801 Oświata i wychowanie

 

 * 80104 – Przedszkola

                  ( Zmiana nazwy )

 * 80105 - Przedszkola specjalne 

                   (nowy rozdział)

 * 80114 – zmiana nazwy

                ( poprzez dodanie wyrazu „obsługi”)

 * 80124 -  Licea profilowane specjalne

 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

 

* 85136 Narodowy Fundusz Zdrowia

              (nowy rozdział)

 * 85137  nowy rozdział (§ 6 rozporz.)

* 85138 (nowy rozdział)

 

 

* Wprowadzono dział 852  w brzmieniu ”Pomoc społeczna”, przy czym w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. dział 853 otrzymał nazwę dotychczasową „Opieka społeczna”, a rozdziały wyodrębnione w dziale 852  są zaliczane do działu 853.

Wynika to z § 7pkt  1 i 2  rozporządzenia*.

Porównując dz. 852 i 853 z poprzednim dz.853 należy zauważyć, iż nie ma znacznych zmian z wyjątkiem:

 

Dział 852 Opieka społeczna

 

* 85201 (dodano objaśnienia -  nazwa pozostaje bez zmiany)

 

* 85202-85204 i 85213

   ( nazwa pozostaje be zmian)

 

* 85214 (zmiana nazwy poprzez skreślenie wyrazu

    zdrowotne” oraz zmiana objaśnień)

 

 

 

                                                                -  6  -

 

 

 *  85215-85220 i 85226,85228,85231

   ( nazwy pozostają bez mian)

 

# 85232 Centra integracji społecznej

                  ( nowy rozdział)

 

 * 85278,85295,85297    

    (nowe rozdziały)

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

*W dziale tym skreślono rozdziały 85301,85302,85303,

85304,85313,85314,85315,85316,85317,85318,85319,

85320,85326,85328,85331.

 

* 85305 (nazwa ta sama)

* 85311 Rehabilitacja  zawodowa i społeczna osób

                niepełnosprawnych

               ( nowy rozdział wraz  z objaśnieniami)

* 85321-85325 i 85329,85330,85332-85335 oraz 85346

    (nazwy pozostają bez zmian)

#85347  Renta socjalna

               (nowy rozdział)

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

 

                                                                                            * 85404 – Przedszkola  (uchyla się)

 

                                                                                                               * 85405 – Przedszkola specjalne

                                                                                                   (uchyla się)

 

  * 85406 (zmiana nazwy poprzez skreślenie

     wyrazów „oraz inne”, a dodanie wyrazu „w tym”

 

  *  85412  (zmiana nawy – dodano wyrazy

     „a także szkolenia młodzieży”)

                                                                                       * 85419 – Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze (nowy rozdział)

 

# 85420-Młodzieżowe ośrodki

    wychowawcze (nowy rozdz.

 

-         7  -

 

 

# 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (nowy rozdz.)

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

# 90018  Ochrona brzegów morskich (nowy rozdz.)

 

# 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

               środków z opłat i kar za korzystanie ze

               środowiska (nowy rozdz.)

 

# 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

                środków z opłat produktowych (nowy rozdz.)

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

 

                                                                     * 92606 – Polska Konfederacja Sportu

                                                                                                  (nowy rozdz.)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               -  8  -

 

Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków

Załącznik Nr 3

* (dodano do poprzedniej nazwy  wyrazy „i środków)

* objaśnienia dostosowano do stanu prawnego

 

                                                               # objaśnienia  dostosowano do

                                                                     obecnego stanu prawnego

                                                                # § 1 zmiana brzmienia

     wprowadzono czwarta cyfrę dochodów

                                                                                       *  od 1 do 7

 

                                                                                       #        8 i 9

                                                                          (cyfrę 8  należy dodawać do § 270 lub

            § 629)    

   (cyfrę  9  dodawać do odpowiednich

             paragrafów)

    # § 007 skreślono

    # § 008 skreślono

   # § 009  skreślono

 

* § 013 Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej

   (nowy §)                                                        # § 014 Podatek od towarów i usług

* § 040  Wpływy z opłaty produktowej

     (nowy §)

* w objaśnieniach do § 069 dodano:                                                                            -  opłaty za patenty krajowe

-  opłaty za patent europejski

 

* zmieniono bądź dostosowano do obecnego

   stanu prawnego objaśnienia do § §:

    003,081,101,102,103,246

 

* § 105 wprowadzono wraz z objaśnieniami

 

* § 253 w brzmieniu dodano wyrazy

         „ i badawczo-rozwojową”

* § 272 skreślono

 

* wprowadzono nowe § §:273,284,294,295

§ 273 Dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa przez użytkowników zabytków

            nie będących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie

            prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach

 

-         9  -

 

§ 284 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie ustawowo

             określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki

             sektora finansów publicznych

           Paragraf ten obejmuje dotacje celowe niezaliczone do

           paragrafów 201,202,203,211,212,213,221,222,223

                                                           

§ 294 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji

          ogólnej za lata poprzednie

          (z objaśnień do tego paragrafu wynika, iż zwrot subwencji

           wykazywany  będzie przez jednostki samorządu terytorialnego ze        znakiem ujemnym, a w budżecie państwa za znakiem              dodatnim)

 

§ 295  Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych

 

* w § 609 skreślono objaśnienia

 

* § 801  skreślono

 

* § 802  w brzmieniu dodano wyrazy

              „w tym należności uboczne)

 

            # § 806 w brzmieniu dodano wyraz „i opłaty”

 

            *,#  §  807 zmiana brzmienia

                                                                                              # § 849 Dochody z tytułu otrzymanych

                                                               z Unii Europejskiej kwot specjalnych

                                                               ryczałtowych na poprawę płynności

                                                                          budżetowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 -  10  - 

 

 

Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków  -  Załącznik nr 4

 

*  (w treści załącznika dodano wyrazy „środków) 

      

*   w  objaśnieniach do grup:

 

  - dotacji i subwencji  uzupełniono o nowe                                             

      wprowadzone §§ lub skreślono

       (skreślono § 272,wprowadzono §273,274,284,

         295 bez uwzględnienia § 481)

 

  -  świadczenia na rzecz osób fizycznych

     skreślono § 481,

 

  *,# obsługa długu publicznego (zaliczono §801,802,

     806, #807, i 810,811,812,813, #814 w związku ze

     skreśleniem* § 803,804,805, i #808

 

# wprowadzono grupę

-środki własne Unii Europejskiej, do  której zalicza się §:851,852,853,854

 

#dodano do czwartej cyfry wydatków

   cyfrę 8  i 9

   (brzmienie tych cyfr jest takie jak przy

    dochodach)

 

* § 253 zmiana nazwy

 (dodano  wyrazy „i badawczo-rozwojowych)

 

* § 254  zmiana nazwy

„Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

 jednostki systemu oświaty”

 

* § 259 zmiana nazwy

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej

jednostki systemu oświaty prowadzonej przez

osobę prawną inną niż jednostka samorządu

terytorialnego oraz przez osobę fizyczną”

 

 * § 272 skreślony

 

                                                          - 11  -

 

* wprowadzono nowe §§:

 

§ 273, § 274, § 284, które wystąpią

 

 

§ 295 -  Wpłaty jednostek  na rzecz środków

               specjalnych

W tym § ujmujemy wydatki planowane dla

Policji- stosownie do wprowadzonych objaśnień

do tego paragrafu.

 

* dla § 298 dodano objaśnienia, z których wynika

że do tego § klasyfikuje się rozliczenia z bankami

niezaliczone do § 701 lub § 801

 

* zmieniono bądź dostosowano do obecnego

   stanu prawnego objaśnienia do paragrafów:

 

§ 302,§ 402, § 403, § 404, § 412, § 413,

§ 414,§ 415, § 416, § 429, § 441, § 442,

§ 443, § 444, § 455(dodano objaśniania),                                                                        § 491, § 492, § 614, § 628

 

* w  § 609 dodano wyrazy „ze”

        ( ze środków specjalnych)

* § 802 zmiana nazwy

      „Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń”

 

* § 803  skreślony

* § 804 skreślony

* § 805 skreślony

 

* § 806 zmiana brzmienia                       # § 806 zmiana brzmienia

 

* § 807 zmiana brzmienia

   (przez dodanie wyrazów „od krajowych”

    - od krajowych pożyczek i kredytów)

 

                                                                 # § 808 skreślono

                                                                                    

                                                                          * § 811 – Odsetki od samorządowych

                                                                                          papierów wartościowych

                                                                              (nowy §)

 

                                                               -  12   -

 

 

                                                                      * § 812 – Odsetki od samorządowych

                                                                                pożyczek

                                                                               (nowy §)                                          

 

*  § 813 – Dyskonto od samorządowych

                  papierów wartościowych

        (nowy §)

 

# § 814 – Wydatki związane  z finansowa-

                 niem programu F-16

 

                                                                       # dodano nowe paragrafy § 851, § 852,                                                                            

                                                               § 853, § 854,które wystąpią w budżecie

                                                                państwa

 

 

Klasyfikacja paragrafów      przychodów     -   Załącznik Nr 5

 

* § 958  - zmiana brzmienia                         

   ( przez skreślenie wyrazu”krajowych          

a dodanie wyrazu „gospodarczych”) 

# i przez dodanie wyrazów„oraz z tytułu

   zwrotu zaliczek udzielonych w latach

   ubiegłych

 

# § 960 – Instrumenty płynnościowe

    (nowy §)

 

Klasyfikacja paragrafów rozchodów           -   Załącznik Nr  6

 

 

            #  § 989 – Instrumenty płynnościowe

                 ( nowy §)

 

            * § 998  zmiana brzmienia

                (skreślono wyraz „bankom”, a dodano

                 wyrazy „podmiotom krajowym”)