Lublin, 28 lutego 2005 r.

 

RIO – II – 60/94/2004

 

 

Pan Kazimierz Organista

Wójt Gminy Rachanie

 

 

 

Szanowny Panie Wójcie,

 

W dniach od 14 września do 20 grudnia 2004 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Krystynę Dobrowolską i Martę Byś – została przeprowadzona kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy Rachanie.

Protokół kontroli podpisany został 28 grudnia 2004 r.

W zakresie spraw ogólnoorganizacyjnych stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nieuregulowania formy organizacyjno – prawnej funkcjonowania gminnych szkół publicznych, nieprzeprowadzenia – w jednostkach organizacyjnych gminy – kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz niekompletnego ustalenia procedur kontroli finansowej.

Kontrola w zakresie rachunkowości wykazała liczne nieprawidłowości, m.in. w zakresie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, niesporządzanie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych prowadzonych do kont rozrachunkowych, niezachowania zasady dokonywania zapisów w porządku systematycznym oraz nieprowadzenie ewidencji szczegółowej do niektórych kont rozrachunkowych.

W zakresie sprawozdawczości budżetowej stwierdzono nieegzekwowanie - od kierowników jednostek organizacyjnych gminy - obowiązku sporządzania i przedkładania wójtowi gminy sprawozdań jednostkowych oraz niesporządzenie sprawozdań jednostkowych przez wójta gminy, a w konsekwencji niezachowanie obowiązku sporządzania sprawozdań zbiorczych na podstawie sprawozdań jednostkowych. Nierzetelnie zostało sporządzone sprawozdanie Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2003r., m.in. przez wykazanie skutków udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń zaniżonych co najmniej o kwotę 555.980 zł.

W zakresie rozrachunków stwierdzono m.in. nierealne salda na kontach 201, 221, 224 oraz 240 (w wyniku nieprawidłowych księgowań operacji gospodarczych na tych kontach) oraz niezinwentaryzowanie zobowiązań i należności wobec kontrahentów i podatników na koniec roku obrotowego, a także przypadki nieterminowego regulowania zobowiązań, co w badanej próbie skutkowało zapłatą odsetek w kwocie 161,43 zł.

Znaczną ilość nieprawidłowości i uchybień, mających wpływ na gospodarkę finansową gminy, stwierdzono w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków i dochodów osiąganych z majątku gminy. Nieprawidłowości te dotyczyły w szczególności nieprzestrzegania obowiązku pobierania od podatników, odbiorców wody, najemców lokali i inkasentów odsetek za zwłokę od wpłacanych zaległości, nieprzestrzegania obowiązku systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych, wskutek czego dopuszczono do przedawnienia zobowiązań podatkowych w kwocie 1.678,08 zł, udzielania ulg przedsiębiorcom bez stosowania przepisów o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, a także udzielania ulg i zwolnień w podatkach z naruszeniem materialnego prawa podatkowego.

Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości w zakresie wydatków budżetowych, w tym bezpodstawne wypłacenie Panu w 2003 r. nagród w łącznej wysokości 3.990,60 zł oraz nieustalenie (w okresie od 1 grudnia 2002 r. do 30 listopada 2003 r.) i niewypłacenie należnego Panu dodatku specjalnego, zawyżenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 597,81 zł, nieprawidłowości dotyczące naliczania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, nieprawidłowości przy udzielaniu dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy oraz udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (remontowe) przy likwidacji szkód powodziowych na drogach gminnych w miejscowości Siemierz wykonawcy, który powinien zostać wykluczony z postępowania.

Ewidencja księgowa posiadanego mienia komunalnego nie odzwierciedla stanu posiadanego przez gminę majątku: w księgach rachunkowych nie ujęto gruntów o wartości 93.710zł.

Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz wnioski co do sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

W załączniku do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości.

 

 

1.       W zakresie ustaleń ogólnoorganizacyjnych:

 

1.1.   Podjęcie przez Radę Gminy uchwały Nr XIII/53/99 z dnia 26 października 1999 r., zmieniającej formę organizacyjno – prawną instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach, niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Gminny Ośródek Kultury w Rachaniach z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury – 17 maja 1992 r. – uzyskał osobowość prawną, zgodnie z przepisami art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). Przepisy tej ustawy (zarówno w brzmieniu obowiązującym w 1999 r. jak i obecnie) nie przewidują możliwości przekształcenia instytucji kultury – osoby prawnej - w inną formę organizacyjną, (a dopuszczają jedynie – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – możliwość jej likwidacji, o czym stanowią przepisy art. 22 ust. 1 ustawy), nie przewidują również możliwości prowadzenia działalności kulturalnej w innej formie, niż w formie instytucji kultury, której zasady gospodarki finansowej określają przepisy rozdziału trzeciego ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Prowadzenie działalności kulturalnej jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy i zadanie to może być realizowane przez tworzenie samorządowych instytucji kultury, stosownie do przepisów art. 9 powołanej ustawy. W świetle powołanych przepisów podjęcie przez Radę Gminy uchwały Nr XIII/53/99 z 26 października 1999 r. wprowadzającej zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach, polegające na wskazaniu, że jest on jednostką budżetową nie miało podstaw prawnych.

Podjąć czynności mające zmierzające do zgodnego z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ustalenia zasad funkcjonowania i finansowania Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach.

Zasady gospodarki finansowej instytucji kultury uregulują przepisy rozdziału trzeciego powołanej na wstępie ustawy. Zgodnie z nimi instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania (art. 27 ust.1); podstawą jej gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji, zawierający w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji (art. 27 ust. 3 i 4). Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, którymi są m.in. dotacje z budżetu (art. 28 ust.1 2 ustawy).

Instytucja kultury sporządza sprawozdania Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” i Rb-N  „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności”, zgodnie z przepisami § 1 ust. 3 pkt 5 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 148, poz. 1653) – str. 4 protokołu.

 

1.2.   Nieokreślenie formy organizacyjno-prawnej gminnych szkół publicznych.

Opracować i przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie określenia formy organizacyjno-prawnej gminnych szkół publicznych, stosownie do przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym; zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkoły publiczne mogą być prowadzone zarówno w formie jednostek budżetowych, jak i zakładów budżetowych.

Poinformować rady szkół, a w przypadku ich braku – rady pedagogiczne, o obowiązku wprowadzenia zmian do statutów jednostek oświatowych, polegających na określeniu formy organizacyjno-prawnej tych jednostek; zgodnie z przepisami art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty statut szkoły uchwala rada szkoły lub – w przypadku jej braku – rada pedagogiczna, w związku z przepisami art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty – str. 4 protokołu.

 

1.3.    Niekompletne ustalenie przez wójta gminy procedur kontroli finansowej, przez:

 -       nieprowadzenie przez Urząd Gminy rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw,

 -       niesporządzenie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej oraz do zatwierdzania dokumentów,

 -       nieustalenie zakresu czynności pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej,

 -       niewskazanie osoby odpowiedzialnej za sporządzanie list wypłat diet radnym gminy za udział w posiedzeniach.

Uzupełnić obowiązujące w jednostce procedury kontroli finansowej, obejmujące wszystkie procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych, stosownie do przepisów art. 35a ust. 3 w związku z art. 35a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), w tym:

 -    założyć i prowadzić rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw, stosownie do obowiązku wynikającego z przepisów § 21 ust. 1 pkt 4 załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.),

 -    sporządzić wykaz osób upoważnionych do kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej oraz do zatwierdzania dokumentów, zgodnie z ustaleniami pkt 2 ppkt 1 Części II Instrukcji obiegu i kontroli finansowej dokumentów obowiązującej w Urzędzie Gminy,

 -    określić w formie pisemnej zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej oraz wskazać osobę odpowiedzialną za sporządzanie list wypłat diet radnym gminy za udział w posiedzeniach,

z uwzględnieniem „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”, stanowiących załącznik do komunikatu Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 13) – str. 6, 44, 71, 100 protokołu.

 

1.4.    Nieprzeprowadzanie kontroli w podległych gminie jednostkach organizacyjnych.

Przestrzegać obowiązku przeprowadzania - we wszystkich gminnych jednostkach organizacyjnych - kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej (ustalonych przez kierowników poszczególnych jednostek), pamiętając że kontrolą należy obejmować w każdym roku co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych, stosownie do przepisów art. 127 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – str. 8 protokołu.

 

2.      W zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej:

 

2.1.   Niekompletne opracowanie zakładowego planu kont, w wyniku nieustalenia zasad prowadzenia ksiąg pomocniczych do wszystkich kont zespołu 2 (z wyjątkiem konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”) oraz zasad powiązania kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej.

Uzupełnić zakładowy plan kont o postanowienia określające zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych do wszystkich kont zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia” występujących w jednostce – Urząd Gminy i budżecie gminy oraz określić zasady powiązania kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej, stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) – str. 9 protokołu.

 

2.2.   Niezachowanie zasady dokonywania zapisów w porządku systematycznym przy ewidencjonowaniu operacji gospodarczych dotyczących :

 -       rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, które ujmowano w księdze głównej budżetu na koncie 140 „Inne środki pieniężne”,

 -       wpływu w grudniu części oświatowej subwencji ogólnej na następny rok,

 -       przeksięgowania sald kont 901 „Dochody budżetu” i 902 „Wydatki budżetowe”,

-        niezaewidencjonowania w księgach rachunkowych na koniec roku 2003 r. naliczonych odsetek od zaległości,

 -       dochodów z tytułu opłat za wodę i czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych na koncie nie przewidzianym w zakładowym planie kont,

 -       wpływu do kasy należności z tytułu podatków i opłat,

 -       wpłat i zwrotów wadiów oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 -       zwrotu środków niewykorzystanych na wydatki przez jednostki budżetowe gminy,

 -       naliczenia odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych oraz przekazywania z budżetu gminy środków finansowych na rachunek bankowy funduszu.

Przestrzegać obowiązku dokonywania zapisów operacji gospodarczych w porządku systematycznym, stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a w szczególności:

a)   rozliczenie dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych i innych podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe – ujmować w księdze głównej budżetu gminy (na podstawie przekazanych sprawozdań przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe) zapisem:

Wn 224 „Rozrachunki budżetu”,

Ma 901 „Dochody budżetu”,

b)   wpływ subwencji oświatowej otrzymanej w danym roku na następny rok budżetowy na kontach:

Wn 133 „Rachunek budżetu”,

Ma 909 „Rozliczenie międzyokresowe”, dokonując przeksięgowania otrzymanej subwencji na dochody budżetu w roku następnym:

Wn 909 „Rozliczenie międzyokresowe”,

Ma 901 „Dochody budżetu”,

c)   saldo konta 901 „Dochody budżetu” oraz saldo konta 902 „Wydatki budżetowe” pod datą ostatniego dnia roku budżetowego przenosić na konto 961 „Niedobór lub nadwyżka budżetu”; saldo konta 961 „Niedobór lub nadwyżka budżetu” przenosić w roku następnym, pod datą zatwierdzenia budżetu na konto 960 „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu”,

d)  naliczone na koniec okresów sprawozdawczych odsetki od należności z tytułu dochodów budżetowych ujmować:

Wn 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”,

Ma 290 „Odpisy aktualizujące należności”,

e) operacje gospodarcze dotyczące dochodów z tytułu opłat za wodę oraz czynszu za dzierżawę gruntu ujmować:

 - przypis należności:

Wn 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”,

Ma 750 „Przychody i koszty finansowe”,

 - wpłata należności:

Wn 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”,

Ma 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

f)    operacje gospodarcze dotyczące wpłat do kasy należności budżetowych z tytułu podatków i opłat ujmować:

- wpłata należności do kasy:

Wn 101 „Kasa”,

Ma 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”,

- odprowadzenie z kasy na rachunek bankowy:

Wn 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”,

Ma 101 „Kasa”,

- wpływ na rachunek bankowy:

Wn 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”,

Ma 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”

g) operacje gospodarcze dotyczące wpływu i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz wadiów wniesionych przez uczestników przetargów ujmować w ewidencji księgowej Urzędu Gminy:

 - wpływ wadium lub zabezpieczenia:

Wn 139 „Inne rachunki bankowe”,

Ma 240 „Pozostałe rozrachunki”,

 - odsetki naliczone przez bank od zgromadzonych środków:

Wn 139 „Inne rachunki bankowe”,

Ma 240 „Pozostałe rozrachunki”,

 - zwrot zabezpieczenia wraz z odsetkami naliczonymi przez bank:

Wn 240 „Pozostałe rozrachunki”,

Ma 139 „Inne rachunki bankowe”,

 - w przypadku wniesienia przez uczestnika przetargu wadium (zabezpieczenia) na rachunek budżetu gminy, operację tę ująć w księdze głównej budżetu na kontach:

Wn 133 „Rachunek budżetu”,

Ma 240 „Pozostałe rozrachunki”,

 - przelew środków na rachunek, na którym będą przechowywane:

Wn 139 „Inne rachunki bankowe”,

Ma 133 „Rachunek budżetu”;

-         zwrot zabezpieczenia:

Wn 240 „Pozostałe rozrachunki”,

Ma 139 „ Inne rachunki bankowe”,

w celu odzwierciedlenia w księgach rachunkowych stanu rzeczywistego, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyksięgować:

* nieistniejącą należność i nieistniejące zobowiązanie ujęte na kontach księgi głównej budżetu gminy, z tytułu wpłaconego a następnie zwróconego wadium, w kwocie 1.000 zł, zapisem:

Wn 224 „Rozrachunki budżetu”,

Ma 240 „Pozostałe rozrachunki”;

* nieprawidłowo ujętego zobowiązania z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 2.839,65 zł (na koncie 201 i 080), zapisem:

Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”,

Ma 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”,

h)   rozliczenie wydatków budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe w ewidencji budżetu:

 - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki:

Wn 133 „Rachunek bieżący budżetu gminy”,

Ma 223„Rozliczenie wydatków budżetowych”,

- rozliczenie zrealizowanych wydatków na podstawie sprawozdań okresowych o wydatkach budżetowych składanych przez jednostki budżetowe wójtowi gminy:

Wn 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”,

Ma 902 „Wydatki budżetu”,

i)    naliczenie i przekazanie dokonanych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujmować:

 - naliczenie odpisu podstawowego na fundusz:

Wn 400 „Koszty według rodzajów”,

Ma 240 „Pozostałe rozrachunki”,

 - przekazanie odpisu z rachunku bieżącego na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych środków:

Wn 240 „Pozostałe rozrachunki”,

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki budżetowej”,

 - wpływ środków na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

Wn 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”,

Ma 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”,

stosownie do zasad funkcjonowania tych kont, określonych w Załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752) – str. 10, 12, 24, 30 - 35, 87 protokołu.

 

2.3.    Nieprawidłowe prowadzenie dziennika Urzędu Gminy, w wyniku:

 -       niezachowania obowiązku liczenia sum zapisów (obrotów) dziennika w sposób ciągły,

 -       dokonywania zapisów w sposób nietrwały (ołówkiem),

 -       dokonywania poprawek przez skreślenie dotychczasowej treści i jej parafowanie ołówkiem bądź zamazanie korektorem lub poprawianie cyfr pogrubionym pismem na zapisie pierwotnym.

Przestrzegać obowiązku liczenia sum zapisów dziennika (obrotów) w sposób ciągły, zgodnie z przepisami art. 14 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Zapisów w księgach rachunkowych w tym w dzienniku dokonywać w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany, stosownie do przepisów art. 23 ust.1 ustawy o rachunkowości.

Stwierdzone błędy w zapisach poprawiać przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty, zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy – str. 11 protokołu.

 

2.4.    Nieprowadzenie ewidencji analitycznej do kont :

 -       księgi głównej Urzędu Gminy: 020 „Wartości niematerialne i prawne”, konta 225 „Rozrachunki z budżetami”, 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”, 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,

 -       księgi głównej budżetu gminy: 240 „Pozostałe rozrachunki” i 224 „Rozrachunki budżetu”.

Zaprowadzić i prowadzić ewidencję analityczną do kont:

 - Urzędu Gminy: 020 „Wartości niematerialne i prawne” – według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych, 225 „Rozrachunki z budżetami” – w sposób umożliwiający ustalenie stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułu rozrachunków z budżetem odrębnie, 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” - w sposób umożliwiający ustalenie stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia oraz 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” – w sposób zapewniający ustalenie stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków,

 - budżetu gminy: 224 „ Rozrachunki budżetu” - w sposób umożliwiający ustalenie stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów i „240 „Pozostałe rozrachunki” - w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozrachunków według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów,

stosownie do zasad funkcjonowania wymienionych kont, określonych w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. – str. 13 protokołu.

 

2.5.   Niesporządzanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej budżetu gminy i Urzędu Gminy.

Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządzać na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej budżetu gminy i Urzędu Gminy, zawierające:

- symbole lub nazwy kont,

- salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,

- sumę: sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego,

stosownie do przepisów art. 18 ust 1 ustawy o rachunkowości – str. 13 protokołu.

 

2.6. Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, polegające na:

 -       niesporządzaniu w 2003 r. i 2004 r. przez jednostki organizacyjne gminy (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły podstawowe, gimnazjum i Przedszkole Samorządowe) sprawozdań jednostkowych Rb-27S „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych” (a w konsekwencji sporządzeniu zbiorczego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów za 2003r. na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych budżetu gminy), Rb-28S „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych” za poszczególne miesiące (sporządzano te sprawozdania w okresach kwartalnych) oraz sprawozdań Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” i Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności”,

 -       niesporządzaniu jednostkowego sprawozdania Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami” przez Urząd Gminy,

 -       wykazaniu w zbiorczym sprawozdaniu Rb-28S zaniżonej kwoty wydatków wykonanych w dz. 91 rozdz. 92109 § 4120 (o 54 zł) oraz kwoty zobowiązań zaniżonej ogółem o 44.109 zł,

-               wykazaniu w zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S za 2003 r. kwoty zaległości w podatku od środków transportowych  zawyżonej o 1.206 zł,

-               wykazaniu w sprawozdaniu Rb-27S sporządzonym za 2003 r. kwoty naliczonych odsetek aktualizujących należności, mimo nieujęcia ich w ewidencji księgowej.

-                wykazaniu w sprawozdaniu Rb-27S, sporządzonym za okres od początku roku do dnia 30 września 2004 r., zaniżonych zaległości z tytułu opłat za wodę (o kwotę 27.054 zł) i z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych (o kwotę 21.740 zł).

Przestrzegać obowiązku sporządzania sprawozdań budżetowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.), a w szczególności:

 - sporządzać jednostkowe sprawozdania Rb - 27 S „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” oraz Rb-28 S „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”, Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń”, Rb – N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności” Urzędu Gminy, poszczególnych szkół, przedszkola i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostkowe sprawozdanie Urzędu Gminy Rb – 50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”, stosownie do przepisów § 4 ust. 1 pkt 2 lit „b” rozporządzenia.

Sprawozdania miesięczne sporządzać za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy, zgodnie z przepisami § 7 ust. 1 tego rozporządzenia.

Wymienione sprawozdania jednostkowe sporządzać na podstawie ksiąg rachunkowych jednostki, wykazując w nich dane zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, stosownie do przepisów § 8 ust. 1 pkt 1 i § 10 ust. 2 tego rozporządzenia.

W sprawozdaniach Rb-28S „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” w pozycji „wydatki wykonane” wykazywać faktycznie zrealizowane wydatki, a w kolumnie „zobowiązania ogółem” wszystkie bezsporne, niespłacone do końca okresu sprawozdawczego zobowiązania, stosownie do postanowień § 8 ust. 2 pkt 3 i 4 „Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, stanowiącej załącznik Nr 2 do tego rozporządzenia.

Przestrzegać zasady sporządzania sprawozdań zbiorczych, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek podległych oraz sprawozdania jednostkowego jako jednostki budżetowej i jako organu, zgodnie z przepisami § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia – str. 10, 15, 16, 17, 18, 19, 72, 76, 125, 129 i 131 protokołu.

 

3.       W zakresie gospodarki pieniężnej i rozrachunków:

 

3.1.    Nieprzestrzeganie przepisów wewnętrznych, regulujących gospodarkę kasową, w wyniku niezainstalowania w pomieszczeniu kasy urządzenia alarmowego oraz niewyposażenie kasy w tester banknotów i kasetkę metalową.

Pomieszczenie kasy Urzędu Gminy dostosować do wymogów określonych w przepisach „Instrukcji gospodarki kasowej” obowiązującej w Urzędzie Gminy albo – w przypadku braku możliwości zorganizowania pomieszczenia kasy we wskazany w przepisach wewnętrzny sposób – wprowadzić zmiany w tych przepisach, określając zasady przechowywania wartości pieniężnych i niepieniężnych w Urzędzie Gminy zapewniające ochronę przechowywanego mienia– protokół kontroli kasy stanowiący załącznik Nr III/1 do protokołu kontroli.

 

3.2.    Nieprawidłowości w gospodarce pieniężnej, polegające na:

 -       niebieżącym ewidencjonowaniu wpłat gotówki do kasy,

 -       przypadkach wypłaty gotówki z kasy na podstawie dowodów źródłowych niesprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz niezatwierdzonych do wypłaty,

 -       wyłączaniu spod raportów kasowych oraz wyciągów bankowych dokumentów źródłowych bez sporządzania dowodów wewnętrznych o charakterze zastępczym,

 -       niesporządzaniu protokołów zdawczo-odbiorczych, w przypadku zmiany osoby na stanowisku kasjera oraz nieprzeprowadzaniu doraźnych kontroli zgodności rzeczywistego stanu gotówki w kasie ze stanem ewidencyjnym.

Egzekwować od kasjera Urzędu Gminy obowiązek:

 - bieżącego sporządzania raportów kasowych, przez ujmowanie w nich wpłat i wypłat gotówki w tym samym dniu, w którym zostały dokonane, stosownie do przepisów art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości,

 - wypłacania gotówki z kasy wyłącznie na podstawie dowodów źródłowych sprawdzanych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzonych do wypłaty przez osoby do tego upoważnione; dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji należy do obowiązków skarbnika gminy, stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, a dowodem dokonania tej kontroli jest podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji, obok podpisu pracownika dokonującego merytorycznej kontroli operacji, zgodnie z art. 35 ust. 3 tej ustawy.

W przypadku wyłączania spod raportów kasowych i wyciągów bankowych dokumentów źródłowych i przechowywania w ich odrębnych zbiorach sporządzać i załączać do raportów kasowych i wyciągów bankowych dowody wewnętrzne o charakterze zastępczym, potwierdzające dokonanie operacji wewnątrz jednostki stosownie do przepisów art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości i postanowień części I pkt 3 ppkt 6 lit d „Instrukcji obiegu i kontroli finansowej dokumentów”.

Sporządzać protokoły zdawczo – odbiorcze, w przypadku zmiany osoby na stanowisku kasjera, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 „Instrukcji gospodarki kasowej”.

Zobowiązać skarbnika gminy do przeprowadzania doraźnych kontroli zgodności rzeczywistego stanu gotówki w kasie ze stanem ewidencyjnym co najmniej raz na kwartał, stosownie do postanowień „Instrukcji gospodarki kasowej” – str. 11, 22, 23, 27 protokołu.

 

3.3.   Nieobjęcie ewidencją drukami ścisłego zarachowania dowodów KP-„Kasa przyjmie” oraz wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem tymi drukami  (pobieranie i wypełnianie) przez tę samą osobę; niewskazanie osób upoważnionych do pobierania poszczególnych rodzajów druków.

Objąć ewidencją druków ścisłego zarachowania dowody KP „Kasa przyjmie”, stosownie do postanowień § 6 „Instrukcji gospodarki kasowej”. Rozdzielić pomiędzy różnych pracowników obowiązki dotyczące ewidencji, wykorzystywania i rozliczania zużycia druków KP oraz wskazać w przepisach wewnętrznych osoby upoważnione do pobierania poszczególnych rodzajów druków, celem zapewnienia prawidłowej kontroli finansowej w zakresie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, o której mowa w przepisach art. 35a ustawy o finansach publicznych, w związku z zasadami zawartymi w pkt. 15Podział obowiązków” Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, ogłoszonych w komunikacie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 13) – str. 25 protokołu.

 

 

 

3.4.    Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy przez bank niewskazany przez Radę Gminy, na podstawie umowy zawartej 3 marca 1997r. na czas nieoznaczony.

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy powierzyć na czas określony bankowi wybranemu przez Radę Gminy w trybie określonym w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z przepisami art. 134 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wybranie – przez Radę Gminy – banku do bankowej obsługi budżetu obejmuje rozstrzygnięcie wszystkich kwestii mających wpływ na dokonanie wyboru banku, co wymaga podjęcia dwóch uchwał. W pierwszej rada powinna określić warunki wymagane od uczestników postępowania, tryb postępowania, kryteria wyboru ofert i istotne postanowienia umowy oraz zlecić postępowanie wójtowi gminy. Na podstawie przeprowadzonego przez wójta gminy postępowania rada podejmuje uchwałę o wyborze banku. Z wybranym w opisanym trybie bankiem zawrzeć umowę rachunku bankowego na czas nie dłuższy niż 5 lat, zgodnie z przepisami art. 142 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) - str. 26 protokołu.

 

3.5.   Niesporządzenie zestawień sald kont ksiąg pomocniczych prowadzonych do kont rozrachunkowych na koniec 2003 roku.

Sporządzać zestawienia sald wszystkich kont pomocniczych co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości – str. 34 protokołu.

 

3.6.   Przypadki regulowania zobowiązań po upływie terminu płatności; stwierdzono w badanej próbie zapłatę odsetek za zwłokę w wysokości 161,43 zł. Nieprawidłowa klasyfikacja budżetowa: wydatków z tytułu zapłaconych odsetek (do § 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”), dotacji dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych (do § 2630 „Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych”) oraz ujęcie naliczonych odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych w rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” .

Przestrzegać obowiązku regulowania zobowiązań pieniężnych w terminach wynikających z zawartych umów bądź z przepisów prawa, stosownie do przepisów art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, nie dopuszczając do powstania zaległości, skutkujących koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę.

Zapłacone odsetki za zwłokę klasyfikować do § 4580 „Pozostałe odsetki”, zaś dotacje celowe udzielane z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych klasyfikować do § 2820 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”, zgodnie z „Klasyfikacją paragrafów wydatków i środków” stanowiącą Załącznik Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) Naliczone odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych klasyfikować do rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, zgodnie z „Klasyfikacją rozdziałów” stanowiącą załącznik Nr 2 do powołanego rozporządzenia – str. 35 - 36, 61, 102 protokołu.

 

3.7.   Nieprzeprowadzenie na koniec 2003r. inwentaryzacji należności i zobowiązań.

Przestrzegać obowiązku przeprowadzania na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzacji należności drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic, stosownie do przepisów art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Zobowiązania wobec kontrahentów oraz należności od kontrahentów nieprowadzących ksiąg rachunkowych, należności i zobowiązania z tytułów publiczno-prawnych inwentaryzować drogą porównania ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników, stosownie do przepisów art. 26 ust. 1 pkt 3 tej ustawy – str. 36, 56 protokołu.

 

3.8.   Nieprawidłowe ewidencjnowanie operacji gospodarczych dotyczących spłaty rat i odsetek od kredytu zaciągniętego w ......... , w tym nieprawidłowe zaewidencjonowanie operacji dotyczącej opłaty za otwarcie rachunku w ............- na koncie nieprzewidzianym w zakładowym planie kont 130-2 (bez nazwy)- zapisem Wn 130-2/ i Ma 130-Wydatki..

Operacje gospodarcze związane z zaciągnięciem przez gminę kredytu, spłacaniem odsetek i rat tego kredytu ewidencjonować:

* w księdze głównej budżetu gminy:

 - wpływ kredytu:

Wn 133 „Rachunek budżetu”,

Ma 134 „Kredyty bankowe”,

 - naliczenie odsetek od kredytu:

Wn 909 „Rozliczenia międzyokresowe”,

Ma 134 „Kredyty bankowe”,

 - spłata rat kredytu i odsetek:

Wn 134 „Kredyty bankowe”,

Ma 133 „Rachunek budżetu” oraz – odsetki:

Wn 902 „Wydatki budżetu”,

Ma 909 „Rozliczenia międzyokresowe”,

* w księdze głównej Urzędu Gminy:

a) w przypadku kredytów na inwestycje spłacanych po zakończeniu inwestycji lub zaciągniętych na działalność bieżącą:

Wn 750 „Przychody i koszty finansowe”,

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”,

b) w przypadku kredytów na inwestycje spłacanych w trakcie trwania inwestycji:

Wn 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”,

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych” i równolegle:

Wn 810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”,

Ma 800 „Fundusz jednostki”

 - dokonanie wydatku za otwarcie rachunku bankowego oraz opłaty za prowadzenie tego rachunku winno być ujęte zapisem

Wn 750 „Przychody i koszty finansowe”,

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki budżetowej”,

zgodnie z zasadami funkcjonowania tych kont, określonymi w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. – str. 28, 39, 40 protokołu.

 

4.      W zakresie wykonania budżetu

 

4.1.   Nierzetelne sporządzenie sprawozdania Rb-PDP „Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy” oraz zbiorczego sprawozdania Rb-27S „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” – za okres od początku roku do 31 grudnia 2003 r., przez:

a)      zaniżenie skutków obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, co najmniej o 192 zł (wskutek błędu rachunkowego),

b)      niewykazanie skutków obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości należnego od jednostek OSP, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, a także wspólnot gruntowych,

c)      niewykazanie skutków obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych,

d)      wykazanie skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w zaniżonej kwocie o 555.980 zł, z powodu :

 - zawyżenia skutków umarzenia zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych, na podstawie protokołów nieściągalności z urzędu skarbowego i umorzonych postępowań przez ten urząd w kwocie 13.512 zł (mimo nieumorzenia tych zaległości przez wójta gminy),

 - zaniżenia skutków w podatku od nieruchomości o kwotę 567.182 zł, w związku z niewykazaniem decyzji z 31.12.2003 r. o przesunięciu terminu płatności podatku do 31.03.2004 r. (kwota 566.896 zł) i w związku z błędem rachunkowym (kwota 286 zł),

 - nieujęcia w sprawozdaniu skutków umorzenia podatku od środków transportowych w kwocie 2.310 zł.

Przestrzegać obowiązku sporządzania sprawozdań budżetowych zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, a w szczególności:

- w kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy” – sprawozdania Rb-PDP „Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy” oraz zbiorczego sprawozdania Rb-27S „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” – ujmować kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby osiągnąć stosując górne stawki podatków, a dochodami, jakie wynikają z zastosowania niższych stawek uchwalonych przez radę gminy, przemnożoną przez podstawę opodatkowania,

 - w kolumnie „Skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń ...” wykazywać rzeczywiste skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatkach i opłatach, a także kwoty stanowiące skutki zwolnień od podatków wprowadzonych uchwałami rady gminy - w tym celu egzekwować od podatników korzystających ze zwolnień z podatku od nieruchomości zastosowanych przez radę gminy obowiązek wynikający z przepisów art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), składania deklaracji na podatek od nieruchomości,

 stosownie do przepisów § 3 ust. 1 pkt 9 i 10 oraz § 7 ust. 3 „Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, stanowiącej załącznik Nr 2 do rozporządzenia w związku z § 10 ust. 1 rozporządzenia.

Sporządzić skorygowane sprawozdanie za 2003 r. oraz przekazać je – również w formie elektronicznej – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu, w terminie 14 dni od daty otrzymania tego wystąpienia; załączyć szczegółową informację o wielkościach dokonanych korekt i wskazać, że korekta została dokonana w wyniku kontroli przeprowadzonej przez RIO – str. 42, 43, 59 protokołu.

 

4.2.   Nieprawidłowe wykazanie skutków zwolnień w podatku leśnym we wniosku o przyznanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych zwolnień w kolumnie dotyczącej zwolnień z podatku leśnego lasów z drzewostanem w wieku do lat 40 (zawyżono o kwotę 31 zł).

Sporządzić skorygowany wniosek o przyznanie subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku leśnym za 2003 r. i przesłać go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu wraz z informacją o błędnym wyliczeniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień (Dz. U. Nr 113, poz. 1073) zachowują moc do 31 grudnia 2004 r. w zakresie dokonania rozliczeń faktycznych rocznych skutków za rok podatkowy 2003, zgodnie z przepisami art. 85 ust. 2 ustawy z dnia13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) – str. 43 protokołu.

 

4.3.   Niewskazanie - w dokumentacji opisującej przyjęte  zasady prowadzenia rachunkowości - programu komputerowego stosowanego do wymiaru i ewidencji księgowej podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.

Wskazać w dokumentacji opisującej przyjęte przez Urząd Gminy zasady prowadzenia rachunkowości stosowany – do wymiaru i ewidencji księgowej podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych - program komputerowy, podając jego wersję oprogramowania i datę rozpoczęcia jego eksploatacji, stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit „d” ustawy o rachunkowości – str. 44 protokołu.

 

4.4.   Przypadki braku zgodności pomiędzy danymi w ewidencji geodezyjnej a danymi figurującymi w ewidencji podatkowej, skutkujące ustaleniem w nieprawidłowej wysokości podatku rolnego.

Doprowadzić do zgodności danych zawartych w ewidencji podatkowej z danymi ewidencji geodezyjnej gruntów celem zapewnienia ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości; zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów  i budynków. Ustalić – po wznowieniu postępowania na podstawie przepisów art. 240 § 1 pkt 5 w związku z przepisami art. 243 § 1 i 244 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – w prawidłowy sposób wysokość należnego podatku od podatników wymienionych w protokole kontroli (oraz w miarę konieczności wynikającej z dokonanej weryfikacji w pozostałych przypadkach). Po wznowieniu postępowania wydać decyzje ustalające w sposób prawidłowy wysokość należnego podatku, uwzględniając okres przedawnienia prawa do wymierzania zobowiązania podatkowego – art. 68 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej. W przypadku ustalenia kwot nadpłaconych podatków zaliczyć je w sposób zgodny z przepisem art. 76 Ordynacji podatkowej – str. 47 protokołu.

 

4.5.   Nieprawidłowe opodatkowanie podatkiem rolnym gruntów stanowiących współwłasność i odrębną własność podatników (małżonków), przez opodatkowanie tych gruntów jedną decyzją wymiarową.

Przestrzegać zasady określonej przepisach art. 3 ust. 5 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), zgodnie z którą, jeżeli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach), z wyjątkiem sytuacji o której mowa w art. 3 ust. 6 tej ustawy, tj., gdy wymienione grunty stanowią gospodarstwo rolne prowadzone w całości przez jednego ze współwłaścicieli (posiadaczy).

Z cytowanych przepisów wynika, że w przypadku gdy współwłaściciel użytków rolnych jest również wyłącznym właścicielem innych użytków rolnych, grunty stanowiące współwłasność należy opodatkowywać przez wydanie odrębnych decyzji - str. 47, 48 protokołu.

 

4.6.   Załatwianie spraw dotyczących zobowiązań podatkowych małżonka i zstępnych wójta, a także małżonka skarbnika gminy - przez sekretarza gminy, działającego z upoważnienia wójta.

Przestrzegać obowiązku wyłączenia organu podatkowego i jego pracowników przy załatwianiu spraw podatkowych małżonka wójta gminy, jego zstępnych, a także małżonka skarbnika gminy, zgodnie z przepisami art. 132 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Wystąpić do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego o wyznaczenie organu podatkowego właściwego do załatwienia spraw dotyczących zobowiązań podatkowych tych osób, stosownie do przepisów art. 132 § 3 ustawy – str. 48 protokołu.

 

4.7. Niezachowanie zasady powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym, w tym nieopodatkowanie:

 -       podatkiem rolnym - gruntów wspólnot wsi nieposiadających osobowości prawnej,

 -       podatkiem od nieruchomości - gminnych jednostek organizacyjnych (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach),

 -       nierozdysponowanych nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Rachanie, niezajętych na potrzeby administracji i organów gminy.

Opodatkowywać – wydając decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego wszystkim współuprawnionym do udziału we wspólnocie – grunty figurujące w ewidencji geodezyjnej należące do nieposiadających osobowości prawnej wspólnot wsi (tzn. w przypadku, gdy osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej nie utworzyły spółki do sprawowania zarządu wspólnotą), stosownie do przepisów art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.), stosownie do przepisów art. 3 ust. 5 ustawy o podatku rolnym w związku z przepisami art. 92 § 1 Ordynacji podatkowej. Należny podatek rolny wymierzyć również za lata ubiegłe, z uwzględnieniem przedawnienia prawa do wymiaru podatku – okres tego przedawnienia określony został w przepisach art. 68 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej.

Egzekwować – od podatników będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – obowiązek przedkładania deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wyegzekwować obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciążący na:

 -    Urzędzie Gminy – od nierozdysponowanych nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Rachanie, stosownie do przepisów art. 3 ust.1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

 -    Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodku Kultury, stosownie do przepisów art. 3 ust.1 pkt 4 stawy o podatkach i opłatach lokalnych,

z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zgodnie z przepisami art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej – str. 43, 48, 59 protokołu.

 

4.8.   Nieterminowe doręczanie podatnikom decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych; przypadki doręczania osobom fizycznym decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych bez pisemnego potwierdzenia odbioru. Przypadki nieudokumentowania faktu doręczenia decyzji podatkowych. Dokonywanie w ewidencji podatkowej przypisu podatku, mimo niedoręczenia decyzji.

Przestrzegać obowiązku doręczania podatnikom decyzji wymiarowych w terminie nie później niż 14 dni przed ustawowym terminem płatności zobowiązania podatkowego, stosownie do przepisów art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej. Decyzje te, a także decyzje w sprawie ulg i zwolnień w podatku rolnym, doręczać podatnikom za potwierdzeniem odbioru - podpisem i datą otrzymania przez podatnika decyzji – w celach dowodowych, potwierdzając zachowanie przez organ podatkowy wykonanie tego obowiązku oraz stosownie do przepisów art. 152 Ordynacji podatkowej.

Przestrzegać zasady dokonywania przypisu podatku na podstawie skutecznie doręczonej decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, w związku z przepisami art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej i przepisami § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości, planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50, poz. 511 z późn. zm.) – str. 48, 49, 53, 56, 61 protokołu.

 

4.9.   Dokumentowanie wpłat zobowiązania podatkowego blankietami wydruków komputerowych, które nie zostały zatwierdzone do stosowania przez wójta gminy.

Zatwierdzić do stosowania – zarządzeniem wójta gminy –blankiety wydruków komputerowych na które pobierane są dochody z tytułu podatków, stosownie do przepisów § 4 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego – str. 49, 50 protokołu.

 

4.10. Niepobieranie przez organ podatkowy i przez inkasentów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Nieegzekwowanie od inkasentów podatków obowiązku terminowego dokonywania wpłat przyjętej gotówki na rachunek budżetu gminy.

Egzekwować należne odsetki za zwłokę od podatników nieterminowo regulujących zobowiązania podatkowe, stosownie do przepisów art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej. Zobowiązać inkasentów podatków do:

 - naliczania i pobierania odsetek za zwłokę od podatników nieterminowo regulujących zobowiązania podatkowe, stosownie do przepisów art. 53 § 3 tej ustawy,

 - terminowego wnoszenia na rachunek bankowy zainkasowanych kwot.. Zgodnie z przepisami art. 47 § 4 a Ordynacji podatkowej terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym – zgodnie z przepisami prawa podatkowego – powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku, chyba że rada gminy wyznaczy termin późniejszy. Raty podatków nie wpłacone w terminie płatności przez inkasenta traktuje się jak zaległość podatkową, od której należy pobrać odsetki za zwłokę, stosownie do przepisów art. 51 § 3 w związku z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

Jeżeli dokonana przez podatnika lub inkasenta wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami  za zwłokę – wpłatę zaliczać proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę, stosownie do przepisów art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej. Dokonać takiego rozliczenia wszystkich wpłat zaległości podatkowych wniesionych przez inkasentów i podatników bez odsetek za zwłokę – str. 50, 51, 60, 65, 66 protokołu.

 

4.11. Niezamieszczanie daty wpływu na dokumentach wpływających do Urzędu Gminy, w tym na wnioskach podatników o udzielenie zwolnień i ulg w podatku rolnym oraz na wnioskach o udzielenie ulg w zapłacie podatku.

Przestrzegać obowiązku zamieszczania, na wszystkich wpływających do Urzędu Gminy dokumentach, pieczątki wpływu do Urzędu Gminy, określającej datę otrzymania, stosownie do przepisów § 6 ust. 11 „Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych”, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.) –str. 52, 54 protokołu.

 

4.12. Nieprawidłowości przy udzielaniu ulg i zwolnień ustawowych określonych w ustawie o podatku rolnym, polegające na :

-               nieprzestrzeganiu ustawowych terminów stosowania zwolnienia z tytułu nabycia gruntów (przypadki) oraz stosowania ulgi żołnierskiej,

-               udzieleniu ulg żołnierskich, pomimo braku materiału dowodowego potwierdzającego fakt zamieszkiwania syna z właścicielami gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej,

-               udzieleniu ulgi inwestycyjnej na podstawie wniosku, do którego dołączono niepotwierdzone kserokopie rachunków, dokumentujące wydatki inwestycyjne,

-               odebraniu od podatników oświadczeń, stanowiących dowód w sprawie, które nie zostały złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Przy stosowaniu zwolnień i ulg w podatku rolnym przestrzegać zasad określonych w przepisach ustawy o podatku rolnym, przy czym :

 - zwolnienia z tytułu nabycia gruntów, a także ulgi żołnierskie stosować od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o ich udzielenie, stosownie do przepisów art 13 d ust. 3 cytowanej ustawy, pamiętając, że ulga żołnierska przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik lub członek jego rodziny został powołany do służby wojskowej, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby, stosownie do przepisów art. 13 a ust. 3 ustawy o podatku rolnym;

 - przy udzielaniu ulg inwestycyjnych przestrzegać obowiązku żądania od podatników udokumentowania wydatków poniesionych na inwestycje i uprawniających do przyznania ulgi inwestycyjnej rachunkami i fakturami albo ich uwierzytelnionymi odpisami, stosownie do przepisów art. 13 d ust. 2 ustawy o podatku rolnym. Wezwać wnioskodawcę do prawidłowego udokumentowania poniesionych wydatków, na podstawie których udzielona została ulga inwestycyjna w podatku rolnym decyzją Nr ........,

 - przy udzielaniu ulgi w podatku rolnym z tytułu odbywania służby wojskowej przestrzegać zasad określonych w przepisach art. 13 a ustawy o podatku rolnym, w tym zebrać materiał dowodowy potwierdzający, że członek rodziny podatnika bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej zamieszkiwał w gospodarstwie; dowodem w tej sprawie może być m.in. oświadczenie podatnika, pod warunkiem, że zostało złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, stosownie do przepisów art. 180 § 2 Ordynacji podatkowej – str. 52, 53 protokołu.

 

4.13. Nieprawidłowości  w zakresie udzielania ulg w zapłacie podatków, polegające na :

              umorzeniu podatku rolnego nie będącego zaległością, w dniu wniesienia podania (przypadek),

              podejmowaniu decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminu płatności podatku oraz rozkładania na raty zaległości podatkowych, na podstawie argumentów wymienionych we wniosku, bez zebrania materiału dowodowego wskazującego na przeprowadzenie przez organ podatkowy wnikliwego postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie czy zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie ulgi (przypadki),

              wydaniu decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej i rozłożenia na raty zaległości podatkowych bez wskazania kwoty umorzonych lub rozłożonych na raty odsetek za zwłokę,

              wydawaniu decyzji w sprawie ulg podatkowych bez uzasadnienia prawnego i faktycznego podjętej decyzji,

              udzielaniu ulg w zapłacie podatku podatnikom będącym przedsiębiorcami, pomimo niezłożenia informacji o wysokości pomocy publicznej udzielonej tym przedsiębiorcom w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie ulgi.

Przestrzegać zasad:

- umarzania wyłącznie zaległości podatkowych, tj. podatków, dla których upłynął termin płatności, stosownie do przepisów art. 67 § 1 i art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej,

- podejmowania decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminu płatności podatku oraz rozkładania na raty zaległości podatkowej, po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie czy zachodzą przesłanki do uwzględnienia wniosku, określone w przepisach art. 48 § 1 i 67 § 1 Ordynacji podatkowej. Wydanie decyzji powinno być poprzedzone zebraniem odpowiedniego materiału dowodowego, pozwalającego na wnikliwą i obiektywną ocenę stanu faktycznego (art. 187 § 1 ustawy), w celu ustalenia, czy istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny, uzasadniający uwzględnienie wniosku.

W wydanych decyzjach o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej i umorzeniu zaległości określać również kwoty umorzonych (rozłożonych na raty) odsetek za zwłokę, w związku z przepisami art. 67 § 2 i art. 48 § 1 pkt 2 oraz art. 210 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej.

W decyzjach w sprawie ulg podatkowych zamieszczać wszystkie elementy określone w przepisach art. 210 § 1 Ordynacji podatkowej, a w szczególności uzasadnienie faktyczne i prawne, stosownie do art. 210 § 1 pkt 5 tej ustawy. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno zwierać w szczególności wskazanie faktów, które organ podatkowy uznał za uzasadnione, dowodów, którym dał wiarę oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności, a uzasadnienie prawne powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa, stosownie do przepisów art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z przepisami art. 210 § 5 tej ustawy można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji, na podstawie których przyznano ulgę w zapłacie podatku.

Umorzenie odsetek za zwłokę i odraczanie terminu płatności na wniosek podatnika, będącego beneficjentem pomocy, stosownie do przepisów art. 48 § 3 i art. 67 § 1a Ordynacji podatkowej – dokonywać z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), w tym żądać od podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis przedłożenia – wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy, stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 tej ustawy. Do czasu przekazania przez przedsiębiorcę tych informacji nie wszczyna się postępowania w sprawie udzielenia pomocy, stosownie do przepisów art. 37 ust. 5 cytowanej ustawy – str. 54, 55, 61, 66, 67, 68 protokołu.

 

4.14. Dopuszczenie do przedawnienia zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 1.678,08 zł (próba 4,15% zaległości badanego sołectwa), a także niewystawianie podatnikom, którzy nie uregulowali ciążącego na nich zobowiązania podatkowego, decyzji określających wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych.

Prowadzić systematyczną kontrolę terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych, zgodnie z przepisami § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137 poz. 1541). W przypadku zwłoki w zapłacie zobowiązania podatkowego wystawiać upomnienia, stosownie do przepisów § 3 rozporządzenia. Po bezskutecznym upływie terminu płatności określonego w upomnieniu wystawiać tytuły wykonawcze i kierować je do właściwego miejscowo urzędu skarbowego systematycznie bez zwłoki, stosownie do przepisów art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 968 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 , § 6 ust. 1 i § 7 ust. 4 cytowanego rozporządzenia.

Rozważyć dochodzenia odszkodowania od pracownika odpowiedzialnego za dopuszczenie do przedawnienia zobowiązań podatkowych w kwocie 1.678,08 zł, na zasadach określonych w dziale piątym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 98 z późn. zm.).

W przypadku niewykonania obowiązku wpłacenia należnego podatku od środków transportowych wszczynać postępowanie podatkowe z urzędu, w drodze postanowienia, na podstawie przepisów art. 165 § 2 Ordynacji podatkowej; po przeprowadzeniu postępowania wystawiać decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, zgodnie z przepisami art. 21 § 3 tej ustawy. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego. Podstawę wystawienia tytułu wykonawczego stanowi również deklaracja złożona przez podatnika, jeżeli zostało w niej zamieszczone pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego i do zobowiązanego przesłano upomnienie, stosownie do przepisów art. 3 a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – str. 56, 57, 65, 66, 68 protokołu.

 

4.15. Nieprawidłowości w zakresie ewidencji księgowej podatków, polegające na:

-               ewidencjonowaniu wpłat podatników na koncie podatników niezgodnie z datą faktycznej zapłaty,

-               dokonywaniu przypisu na kontach podatników podatku od środków transportowych, pomimo niezłożenia przez nich deklaracji i pomimo niewystawienia - przez organ podatkowy - decyzji określającej wysokość zobowiązania w tym podatku,

-               dokonywaniu przypisu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych na kontach podatników bez wskazania numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego, stanowiącego podstawę zapisu,

-               niezamieszczaniu informacji dotyczących daty nabycia pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej w ewidencji księgowej podatku od środków transportowych.

Przestrzegać obowiązku ewidencjonowania na kontach podatników dokonanej przez nich zapłaty podatków: przy zapłacie gotówką – pod datą dokonania wpłaty przez podatnika w kasie organu podatkowego lub na rachunek budżetu gminy, w placówce pocztowej albo pod datą pobrania podatku przez inkasenta, a przy obrocie bezgotówkowym – pod datą obciążenia rachunku bankowego podatnika, stosownie do przepisów art. 60 § 1 Ordynacji podatkowej. Przestrzegać zasady dokonywania przypisu podatku, stanowiącego obciążenie konta podatnika na podstawie deklaracji podatkowej, zgodnie z przepisami § 4 ust 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku nie złożenia deklaracji - po wszczęciu postępowania – organ podatkowy winien ustalić, w drodze decyzji, wysokość zobowiązania podatkowego, stosownie do przepisu art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej; decyzja ta jest podstawą do dokonania przypisu tego zobowiązania na koncie podatnika, stosownie do cytowanego na wstępie przepisu rozporządzenia. Zapisów na kontach podatników (stanowiących ewidencję analityczną do konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”) dokonywać zgodnie z wymogami art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a w szczególności zamieszczać rodzaj i numer identyfikacyjny, dowodu księgowego, stanowiącego podstawę zapisu. W ewidencji podatkowej środków transportowych wpisywać datę nabycia środka transportowego i dane dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, w celu prawidłowego ustalenia daty powstania obowiązku podatkowego i należnego podatku, stosownie do przepisów art. 8 i art. 9 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – str. 58, 65 - 68 protokołu.

 

4.16. Nieegzekwowanie obowiązku złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na 2003 r. przez podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i ulg i opłatach lokalnych.

Egzekwować od podatników, korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, stosownie do przepisów art. 6 ust. 10 tej ustawy – str. 59 protokołu.

 

4.17. Nieprzestrzeganie zasad opodatkowania środków transportowych stanowiących tzw. „zespoły pojazdów”, co w konsekwencji doprowadziło do uszczuplenia dochodów gminy (w badanej próbie) w 2003 r. o kwotę co najmniej 5.326 zł. Przypadek nieopodatkowania naczepy i ciągnika (w 2003 r. zaniżono dochody w podatku od środków transportowych o 1.900 zł, w 2004 r. o 900 zł).

Przy opodatkowaniu środków transportowych przestrzegać zasady opodatkowywania środków transportowych stanowiących zespoły pojazdów przyjmując za podstawę opodatkowania (wielkość służąca do obliczenia wysokości podatku od środków transportowych) dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów wyrażoną w tonach. Stanowisko takie wyrażone zostało w piśmie Ministerstwa Finansów LK-244/LP/02/KM z dnia 21.03.2002 r. (Biuletyn Skarbowy 2002/2/23) dotyczącym przedmiotu opodatkowania w podatku od środków transportowych. Stanowi ono, że wszystkie z wymienionych rodzajów pojazdów są odrębnymi przedmiotami opodatkowania. Ciągniki siodłowe i balastowe oraz przyczepy i naczepy podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych osobno, niezależnie od tego czy używane są w zespole pojazdów, czy wykorzystywane są samodzielnie. Jedynie stawka podatku dla tych przedmiotów opodatkowania, a w konsekwencji wysokość podatku, zależy od wyrażonej w tonach dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, który może zostać utworzony przez każdy z ww. przedmiotów opodatkowania. Zespół pojazdów tworzy przyczepa lub naczepa wraz z pojazdem silnikowym. Dla każdego z pojazdów wchodzących w skład zespołu pojazdów istnieją odrębne stawki, których wysokość zależna jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów wyrażonej w tonach. „Zespół pojazdów” nie jest zatem przedmiotem podatku, a jedynie podstawą opodatkowania (wielkością służącą do obliczenia wysokości podatku od środków transportowych).

W celu zapewnienia prawidłowości i powszechności opodatkowania podatkiem od środków transportowych dokonywać okresowej weryfikacji danych zawartych w podatkowej ewidencji środków transportowych z danymi rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe wykazywanymi przez to starostwo w informacji sporządzonej zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2061). Ustalić, w oparciu o dane z rejestru pojazdów, podatników na których ciążył obowiązek w podatku od środków transportowych, a którzy nie wywiązali się z tego obowiązku oraz wydać decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, stosownie do przepisów art. 21 § 3 i 4 Ordynacji podatkowej, mając na uwadze okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z przepisów art. 70 § 1 ustawy – str. 63, 64, 65, 66, 67 protokołu.

 

4.18. Pobieranie od przedsiębiorców opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprawidłowo ustalonej wysokości oraz przypadek wydania zezwolenia przed  uiszczeniem opłaty.

W roku nabycia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub utraty jego ważności, opłaty za korzystanie z zezwoleń pobierać w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, zgodnie z przepisem art. 111 pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.). Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawać po uprzednim uiszczeniu należnej z tego tytułu opłaty stosownie do przepisów art. 111 ust. 2 i 3 tej ustawy. Wystąpić do przedsiębiorców, którzy wnieśli zaniżone opłaty, o dokonanie wpłaty we właściwie ustalonej wysokości; w przypadku odmowy kwoty te wyegzekwować w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji– str. 69 protokołu.

 

4.19. Wyznaczanie, w fakturach za dostarczoną wodę, terminu płatności niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

W wystawionych odbiorcom wody fakturach określać termin dokonania zapłaty nie krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia, stosownie do przepisów § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257) – str. 72 protokołu.

 

4.20. Niepobieranie odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów oraz opłat za wodę dostarczaną z wodociągów gminnych; niepodejmowanie skutecznych czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w stosunku do dłużników zalegających z uiszczaniem należności za dostarczaną wodę; bezpodstawne zawieranie - w wezwaniach do zapłaty zaległych należności za dostarczoną wodę -  informacji o naliczaniu kosztów tych wezwań.

Egzekwować, od najemców lokali użytkowych, dzierżawców gruntu i odbiorców wody, obowiązek wnoszenia należnych gminie czynszów i opłat w terminach wynikających z zawartych umów. Od nieterminowo wnoszonych należności z wpłat naliczać i pobierać odsetki za zwłokę w wysokości określonej w umowie, a w przypadku braku uregulowań umownych – w wysokości ustawowej, stosownie do przepisów art. 481 § 2, w związku z art. 359 § 1 Kodeksu cywilnego. Naliczyć i pobrać odsetki za zwłokę we wszystkich przypadkach nieterminowego wniesienia czynszów najmu i należności za dostarczaną wodę.

Do dłużników kierować wezwania do zapłaty, z zakreśleniem jej terminu; po bezskutecznym upływie zakreślonego w wezwaniu terminu zapłaty – rozważyć kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego, na podstawie przepisów części drugiej „Postępowanie egzekucyjne” ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Zaprzestać zawierania w wezwaniach do zapłaty zaległości w opłatach za wodę, informacji o naliczaniu kosztów tych wezwań –przepisy regulujące postępowanie egzekucyjne należności cywilnoprawnych nie przewidują takiej możliwości. Rozważyć możliwość dochodzenia od pracownika odpowiedzialnego za dopuszczenie do przedawnienia roszczeń gminy za dostarczoną wodę w kwocie 1.463,54 zł, odszkodowania na zasadach określonych w przepisach działu piątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – str. 72, 73, 75, 76 protokołu.

 

4.21. Niepobieranie odsetek za zwłokę oraz niezmniejszanie wynagrodzenia należnego sołtysom za pobieranie opłat za wodę, w przypadkach niezachowania umownego terminu rozliczenia się z zebranych kwot.

W przypadku nierozliczenia się sołtysów z pobranych opłat za wodę w terminach wynikających z zawartych umów, z przyczyn przez nich zawinionych, należne wynagrodzenie za pobranie opłat, ustalać i wypłacać w wysokości wynikającej z postanowień § 7 zawartych umów oraz, zgodnie z tymi postanowieniami, pobierać odsetki za zwłokę. Ustalić przyczyny niezachowania umownych terminów wpłat w 2004 r. przez sołtysów pobranych opłat za wodę; w przypadku ustalenia, że zwłoka była zawiniona - ustalić prawidłową wysokość należnego wynagrodzenia i pobrać odsetki za zwłokę. W celu prawidłowego funkcjonowania kontroli finansowej w zakresie rozdysponowania środków publicznych, ustalić precyzyjnie, w jakich przypadkach niezachowania umownego terminu wpłat pobranych opłat za wodę sołtys pozostaje w „zawinionej zwłoce” (uprawniającej do potrącenia wynagrodzenia i pobrania odsetek za zwłokę), a w jakich przypadkach zwłoka jest niezawiniona, w związku z przepisami art. 35 a ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych – str. 74 protokołu.

 

4.22. Niepodanie do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podawać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty, stosownie do obowiązku wynikającego z przepisów art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) – str. 77 protokołu.

 

4.23. Nieprzyznanie wójtowi gminy, w okresie od 1 grudnia 2002 r. do 30 listopada 2003 r. dodatku specjalnego; bezpodstawne przyznanie i wypłaceniu wójtowi gminy w lipcu i w grudniu 2003r. nagród w łącznej wysokości 3.990,60 zł brutto.

Poinformować Radę Gminy o obowiązku przyznania wójtowi gminy dodatku specjalnego, w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, za okres od 1 grudnia 2002 r. do 30 listopada 2003 r., zgodnie z przepisami § 7 ust. 1 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61, poz. 707 z późn. zm.) oraz obowiązujących od 1 stycznia 2003 r. przepisów § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 z późn. zm.).

Zwrócić na rachunek budżetu gminy nagrody (w kwocie 3.990,60 zł brutto) wypłacone w 2003 r., z naruszeniem przepisów art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) nagród– str. 81 protokołu.

 

4.24. Wypłacanie sekretarzowi gminy w 2003 r. dodatku funkcyjnego w zaniżonej wysokości (o 16 zł miesięcznie).

Dodatek funkcyjny wypłacać w wysokości ustalonej od najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, zgodnie z II „Tabelą stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników urzędów gmin”, stanowiącą Załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. Wypłacić sekretarzowi gminy zaniżony dodatek funkcyjny – str. 82 protokołu.

 

4.25. Przypadek nieprawidłowego ustalenia podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r., w wyniku niezmniejszenia podstawy jego naliczenia o kwoty wynagrodzenia wypłaconego za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy (opieka nad dzieckiem), co spowodowało zawyżenie dodatkowego wynagrodzenia o kwotę 16,70 zł brutto.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.), uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, stosownie do przepisów art. 4 ust. 1 tej ustawy. Do składników wynagrodzenia przyjmowanych za podstawę ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie wliczać m.in. wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, zgodnie z przepisami 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.). Wystąpić do pracownika o dobrowolny zwrot nadpłaconej kwoty, w przypadku odmowy rozważyć możliwość obciążenia tą kwotą osób odpowiedzialnych za jej nieprawidłowe ustalenie, stosując zasady określone w przepisach działu piątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – str. 83 protokołu.

 

4.26. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w wyniku:

–       zawyżenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2003r. o kwotę 597,81 zł w związku z przyjęciem do naliczenia odpisu nieprawidłowo ustalonej przeciętnej liczby zatrudnionych w Urzędzie oraz nieprawidłowej liczby emerytów i rencistów objętych opieką socjalną przez Urząd Gminy,

–       nieprzekazania do 31 maja oraz do 30 września 2003 r. na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odpowiednio 75 % i 100 % równowartości naliczonych odpisów na ten fundusz,

–       niezróżnicowania przyznawanych świadczeń ze środków funduszu w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Przy prowadzeniu działalności socjalnej przestrzegać przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), w szczególności:

 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczać w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych, stosownie do przepisów art. 5 ust. 1 tej ustawy; podstawę naliczenia odpisu powinna stanowić przeciętna, planowana w roku kalendarzowym, liczba osób zatrudnionych w zakładzie pracy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych, stosownie do przepisów § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168 z późn. zm.),

 - wysokość odpisu na fundusz zwiększać o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną, stosownie do przepisów art. 5 ust. 5 tej ustawy;

- równowartość naliczonych i dokonanych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na dany rok kalendarzowy przekazywać na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że do 31 maja tego roku przekazywać kwotę stanowiącą co najmniej 75 % równowartości odpisów, stosownie do przepisów art. 6 ust. 2 ustawy,

 – przyznawanie świadczeń ze środków funduszu uzależniać od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z funduszu, zgodnie z przepisami art. 8 ust. 1 ustawy – str. 86, 87, 88 protokołu.

 

4.27. Nieprawidłowości przy rozliczaniu kosztów podróży służbowych pracowników, polegające na:

 -       przypadkach niewskazania w poleceniach wyjazdu służbowego daty podróży służbowej oraz środka lokomocji,

 -       rozliczeniu kosztów podróży służbowej za okres inny niż wskazany w poleceniu wyjazdu służbowego,

 -       wypłaceniu diety w nieprawidłowej wysokości (ogółem zawyżono o 30 zł),

 -       przypadkach braku na poleceniach wyjazdu służbowego podpisu osoby przedkładającej rozliczenie kosztów podróży.

Koszty podróży służbowych pracowników na obszarze kraju rozliczać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.), w szczególności:

 – w pleceniu wyjazdu służbowego wskazywać środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej oraz termin podróży służbowej, stosownie do przepisów § 2 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia,

 – rozliczać wyłącznie koszty podróży służbowych odbytych w terminie określonym przez pracodawcę w poleceniu wyjazdu służbowego, stosownie do przepisów § 3 rozporządzenia,

 – diety naliczać i wypłacać zgodnie z zasadami ich obliczania określonymi w przepisach § 4 ust. 2 rozporządzenia.

Dokonać prawidłowego rozliczenia kosztów podróży służbowych odbytych na podstawie poleceń wyjazdu służbowego Nr 127 i 137 i wystąpić do pracowników, którym wypłacono diety w zawyżonej wysokości, o zwrot nadpłaconych kwot; w przypadku odmowy rozważyć możliwość ich wyegzekwowania od osoby odpowiedzialnej za nieprawidłowe naliczenie i wypłacenie, stosując zasady określone w przepisach działu piątego Kodeksu pracy – str. 89-90 protokołu.

 

4.28. Nieprawidłowości przy naliczaniu i wypłacaniu wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach tej komisji, polegające na:

–       niepotrącaniu i nieprzekazywaniu do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń naliczonych członkom GKRPA,

–       wypłaceniu w 18.02.2003r. członkom GKRPA wynagrodzenia za udział w posiedzeniach, które odbyły się 8 i 15.02.2003r. w kwocie po 70 zł, tj. w wysokości niezgodnej z ustaloną w uchwale Rady Gminy Nr IV/19/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r., tj. 100 zł,

–       wypłaceniu 26 lutego 2003r. członkom GKRPA wynagrodzenia za posiedzenie, które odbyło się po dokonaniu wypłaty, tj. 1 marca 2003r.

Przestrzegać obowiązku wypłacania wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach tej komisji, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.); przepisy tej ustawy nie przewidują zwolnienia przychodów z tego tytułu od podatku dochodowego.

Wynagrodzenia członkom komisji wypłacać w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w uchwale Nr IV/19/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. oraz po odbytym posiedzeniu; podstawą do sporządzenia listy wypłat i wypłata wynagrodzenia członkom komisji jest ich potwierdzona obecność na posiedzeniu, zgodnie z postanowieniami „Instrukcji obiegu i kontroli finansowej dokumentów” – str. 91 protokołu.

 

4.29. Nieprawidłowości w naliczaniu i wypłacaniu dodatków mieszkaniowych, polegające na:

 -       nieprawidłowym ustaleniu dochodów gospodarstwa domowego, w tym nieprzyjęcie do obliczenia dochodów wszystkich wskazanych przez wnioskodawcę źródeł (np. zasiłku rodzinnego pobieranego w Powiatowym Urzędzie Pracy, dochodów z gospodarstwa rolnego), przyjęcie do obliczenia dodatku dochodów w kwocie brutto lub po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

 -       nieprawidłowym ustalaniu wydatków gospodarstwa domowego, w tym przyjęcie do podstawy obliczenia dodatku poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za wodę (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku) w pełnej wysokości, nieprzyjęcie do podstawy obliczenia dodatku wszystkich wydatków udokumentowanych przez wnioskodawcę,

 -       nieprawidłowym obliczaniu ryczałtu na zakup opału, w tym przyjęcie do jego obliczenia powierzchni niezgodnej z wykazaną w zaświadczeniu złożonym przez wnioskodawcę oraz nieprawidłowe obliczanie ryczałtu, w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu przekraczała powierzchnię normatywną,

 -       porównaniu wysokości obliczonego dodatku mieszkaniowego do wysokości 70 % wydatków - przyjmowanych do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego, tj. 90 % naliczonych i poniesionych wydatków zamiast do wysokości 70 % faktycznych wydatków na lokal,

 -       nieudokumentowaniu doręczenia wnioskodawcom i zarządcom budynków mieszkalnych decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych,

 -       nieterminowym wypłacaniu dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów na zakup opału,

 -       nieoznaczaniu wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego datą ich wpływu do Urzędu Gminy.

Przy ustalaniu i wypłacaniu dodatków mieszkaniowych przestrzegać przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817), w szczególności:

 - do ustalenia wysokości dochodów gospodarstwa domowego przyjmować wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, zaś dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustalać się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.). Do dochodu nie wliczać dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 3 i 4 ustawy;

 - do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmować wszystkie wydatki udokumentowane przez wnioskodawcę, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, w wysokości 90 % naliczonych i ponoszonych wydatków, stosownie do przepisów § 2 ust. 2 rozporządzenia;

 - ryczałt na zakup opału, w przypadku lokali niewyposażonych w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, obliczać jako równowartość 5 kilowatogodzin energii elektrycznej według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych, na 1 m2 normatywnej powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 5, z uwzględnieniem art. 6 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych lub na 1m 2 faktycznej powierzchni użytkowej, jeżeli nie przekracza ona powierzchni normatywnej, zgodnie z przepisami § 3 ust. 1 rozporządzenia;

 - dodatki mieszkaniowe wypłacać w wysokości nieprzekraczającej 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni, stosownie do przepisów art. 6 ust. 10 ustawy;

 - decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych doręczać wnioskodawcom i zarządcom budynków za potwierdzeniem ich odbioru, stosownie do przepisów art. 39 i art. 46 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z przepisami art. 7 ust. 7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych;

 - przestrzegać obowiązku wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów na zakup opału do dnia 10 każdego miesiąca z góry, stosownie do przepisów art. 8 ust. 1 ustawy.

 - na wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego zamieszczać datę ich wpływu, stosownie do przepisów § 6 ust. 11 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, mając na uwadze przepisu art. 7 ust. 7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z którymi decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dokonać przeliczenia dodatków mieszkaniowych przyznanych w latach 2003 i 2004, celem ustalenia prawidłowych ich wysokości. Wystąpić do osób, które pobrały dodatki mieszkaniowe w zawyżonej bądź zaniżonej wysokości, o wyrażenie zgody na zmianę decyzji, stosownie do art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz, stosownie do tych przepisów, dokonać zmiany decyzji, na podstawie których przyznano te dodatki; w przypadku odmowy rozważyć wyegzekwowanie kwot stanowiących równowartość nadpłaconych dodatków mieszkaniowych od pracownika Urzędu, który ustalił dodatki mieszkaniowe (z naruszeniem obowiązujących przepisów), stosując zasady określone w przepisach działu piątego „Odpowiedzialność materialna pracowników” ustawy – Kodeks pracy lub rozważyć poinformowanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu przez wójta decyzji przyznających nienależne dodatki mieszkaniowe lub ustalających je w nieprawidłowych wysokościach, celem wszczęcia postępowań o stwierdzenie nieważności tych decyzji, stosownie do przepisów art. 156 § 1 pkt 2 i art. 157 § 1 i 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego – str. 92 - 96 protokołu.

 

4.30. Nieprawidłowości przy udzielaniu i rozliczeniu dotacji na 2003 i 2004 r. podmiotom spoza sektora finansów publicznych, polegające na:

 –      nieokreśleniu rodzaju zleconego zadania w ogłoszeniach zapraszających do wzięcia udziału w „przetargu nieograniczonym na obsługę szkolenia młodzieży w klubie sportowym ...........”,

 –      niedokonywaniu oceny złożonych ofert przez właściwy referat Urzędu Gminy, czym nie wykonano postanowień § 4 ust. 3 pkt 6 uchwały Rady Gminy Nr XVI/86/2000,

 -       nieopublikowaniu przez wójta gminy zadań i kwot dotacji ustalonych w budżecie gminy,

 -       przekazanie w 2004 r. na rachunek bankowy klubu sportowego części dotacji (w kwocie 3.750 zł) przed zawarciem umowy oraz niezachowanie umownych terminów i zasad przekazywania dotacji,

 -       nieegzekwowaniu od dotowanego podmiotu obowiązku składania sprawozdań merytorycznych,

 -       nieprzeprowadzeniu kontroli realizacji zadania, skutkiem czego, w 2003 r., przyjęto od dotowanego podmiotu sprawozdanie z realizacji zadania, w którym wykazano m.in.: wykorzystanie dotacji na wynagrodzenia trenerów w kwocie 12.180 zł, a z dokumentacji źródłowej znajdującej się w posiadaniu dotowanego wynika kwota 11.930 zł, przy tym z trenerami niezawarto pisemnych umów zlecenia i nie jest możliwe rzetelne ustalenie wysokości wydatków z tego tytułu, z tej dokumentacji wynika też, że środki z dotacji wykorzystano na wydatki niezwiązane z realizacją zadania (obiady dla sędziów OZPN – 102,50 zł, wyjazd prezesa klubu do ...... – 30 zł, zakup artykułów spożywczych na zakończenie sezonu – 434,18 zł).

Brak kontrasygnaty skarbnika gminy na umowach w sprawie udzielenia dotacji.

Przy udzielaniu dotacji z budżetu gminy na zadania m.in. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przestrzegać przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), a w szczególności:

 -    zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom spoza sektora finansów publicznych dokonywać po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami art. 11 ust. 2 tej ustawy, w ogłoszeniu którego zamieszczać m.in. informacje o rodzaju zadania i wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, stosownie do przepisów art. 13 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy,

 -    przeprowadzać ocenę złożonych ofert, zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 ustawy,

 -    w zawartych umowach zamieszczać szczegółowy opis zadania, a środki publiczne na realizację zadania przekazywać nie wcześniej niż po zawarciu umowy, zobowiązującej do ich przekazania, zgodnie z przepisami art. 16 ust. 1 tej ustawy w związku z art. 71 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

 - egzekwować od dotowanych podmiotów obowiązek sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, zgodnie z przepisami art. 18 ustawy o działalności pożytku publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891),

 - dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawidłowości wykorzystania środków publicznych, stosownie do przepisów art. 17 pkt 3 ustawy, pamiętając, że - zgodnie z przepisami art. 93 ust. 7 w związku z przepisami art. 129 a ustawy o finansach publicznych - wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

Przestrzegać obowiązku przedkładania skarbnikowi gminy – celem kontrasygnaty – umów i innych czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, stosownie do przepisów art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym – str. 103, 104, 106, 107 protokołu.

 

4.31. Nieprawidłowości przy udzieleniu zamówienia publicznego na roboty budowlane (remontowe) przy likwidacji szkód powodziowych na drogach gminnych w miejscowości Siemierz, polegające na:

–       niewykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy, wobec którego – zgodnie z treścią zaświadczenia z urzędu skarbowego – prowadzone było postępowanie egzekucyjne z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i w konsekwencji nieodrzucenie jego oferty,

–       udzieleniu zamówienia wykonawcy, który powinien zostać wykluczony z postępowania.

Przy udzielaniu zamówień publicznych przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), w szczególności:

–    wykluczać z postępowania o udzielenie zamówienia wszystkich wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, stosownie do przepisów art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy; ofert tych wykonawców nie rozpatrywać, odrzucając je, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy,

 -    zamówień publicznych udzielać wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, wybierając najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, stosownie do przepisów art. 7 ust. 3, art. 89 ust. 1 i 91 ust. 1 tej ustawy – str. 112-113 protokołu.

 

4.32. Niedokonanie zwrotu 70 % zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych (remontowych) przy likwidacji szkód powodziowych na drogach gminnych w miejscowości Siewierz, w terminie 30 dni od dokonania odbioru tych robót.

Zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonywać w terminach ustalonych w zawartych umowach i zgodnie z przepisami art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

 −   w części gwarantującej prawidłową realizację umowy – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

 −   w części gwarantującej zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady – str. 114 protokołu.

 

4.33. Udzielenie w 2001 r. zamówienia na konserwację i obsługę urządzeń oświetleniowych ulic, placów i dróg na okres 5 lat, bez zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wymaganej przez przepisy art. 73 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Umowy w sprawach zamówień publicznych, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, zawierać na okres dłuższy niż trzy lata po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej, udzielonej przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do przepisów art. 142 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych – str. 128 protokołu.

 

5.      W zakresie majątku gminy

 

5.1.   Niewskazanie w informacji o stanie mienia komunalnego załączonej do projektu budżetu gminy na 2004r. ilości budynków i budowli, długości posiadanej sieci wodociągowej oraz ilości posiadanych środków transportowych.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzać zgodnie z przepisami art. 120 ustawy o finansach publicznych, w szczególności wykazywać rzeczywiste dane o przysługujących gminie prawach własności (pkt 1) – str. 116 protokołu.

 

5.2.   Nieuregulowanie prawnej formy władania nieruchomościami służącymi jednostkom organizacyjnym gminy nieposiadającym osobowości prawnej do wykonywania ich statutowej działalności.

Uregulować formę władania nieruchomościami będącymi w posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej, przekazujując im, w drodze decyzji wójta gminy, nieruchomości służące do wykonywania ich statutowej działalności, stosownie do przepisów art. 42 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – str. 116 protokołu.

5.3.   Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji środków trwałych, przez:

 −     niewskazanie numeru dowodu identyfikacyjnego będącego podstawą zapisu w księdze inwentarzowej środków trwałych oraz daty przyjęcia składników majątkowych do używania,

−      zaewidencjonowanie w księdze środków trwałych gruntów będących własnością gminy o numerach inwentarzowych 0/03/036/2 oraz 0/03/036/3 bez podania ich wartości inwentarzowej, w wyniku czego zaniżono wartość środków trwałych na 31 grudnia 2003 r. o kwotę 93.710 zł,

−      ujmowanie w księdze środków trwałych przedmiotów o wartości jednostkowej niższej od wartości nominalnej określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,

 −     ujęcie w księdze środków trwałych gruntów stanowiących własność gminy w jednej wartości, bez wyodrębnienia poszczególnych działek.

Ewidencję analityczną środków trwałych prowadzić tak aby stanowiła ona aktualny wykaz posiadanych składników majątkowych, zapewniając rzetelność ksiąg rachunkowych w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a w szczególności:

 -    wskazywać numer identyfikacyjny dowodu księgowego będącego podstawą zapisu w ej ewidencji oraz datę przyjęcia do używania środka trwałego, zgodnie z przepisami art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości.

Ująć na koncie 011 „Środki trwałe” i w ewidencji analitycznej prowadzonej do tego konta wartość działek o numerach inwentarzowych 0/03/036/2 oraz 0/03/036/3, w celu odzwierciedlenia w księgach rachunkowych stanu rzeczywistego, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości

 -    na koncie 011 „Środki trwałe” ujmować wyłącznie urządzenia i przedmioty, których wartość początkowa w dniu nabycia przekracza kwotę, o której mowa w przepisie art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). W przypadku gdy wartość poszczególnych składników majątkowych nie przekracza kwoty określonej w tych przepisach – ujmować je w ewidencji pozostałych środków trwałych i umarzać w 100 % w momencie wydania do używania, zgodnie z przepisami § 5 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych; wyksięgować z konta 011 „Środki trwałe” wartość wskazanych w protokole składników i ująć ją na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”, − grunty stanowiące własność gminy ujmować w ewidencji analitycznej – stosownie do ustaleń zakładowego planu kont – ilościowo i wartościowo, ewidencjonując każdą działkę, stanowiącą odrębną nieruchomość, w oddzielnej pozycji, z podaniem jej wartości. Zgodnie z klasyfikacją środków trwałych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji środków trwałych, za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego („Objaśnienia wstępne”). Ewidencja analityczna gruntów może być prowadzona w innym niż księga środków trwałych urządzeniu, np. w rejestrze gruntów prowadzonym w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pod warunkiem, że zasada taka zostanie określona w zakładowym planie kont, stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o rachunkowości – str. 117, 118, 119 protokołu.

 

5.4.   Nieprowadzenie ewidencji analitycznej do konta 020 „Wartości niematerialne i prawne”; nieujęcie na tym koncie wartości czterech programów komputerowych zakupionych w 2003 i 2004 r. o łącznej wartości 13.225,84 zł.

Ująć na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” wartość zakupionych w 2003 i 2004 r. programów komputerowych oraz zaprowadzić i prowadzić ewidencję analityczną do tego konta, w sposób umożliwiający należyte obliczenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego konta określonymi w załączniku Nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych – str. 122 protokołu.

 

5.5.   Niezgodność zapisów na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” (różnica odpowiednio 1.781,25 zł i 36.669,45 zł ) z zapisami w ewidencji analitycznej prowadzonej do tych kont.

Zapewnić zgodność danych wykazanych w księdze głównej Urzędu Gminy na kontach 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i 013-„Pozostałe środki trwałe” z ewidencją analityczną prowadzoną do tych kont, stosownie do przepisów art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości – str. 118, 119, 121, 122.

 

5.6.   Nieprzeprowadzenie na koniec 2003r. inwentaryzacji materiałów odpisanych w koszty bezpośrednio przy zakupie.

Przestrzegać obowiązku przeprowadzania na koniec każdego roku obrotowego inwentaryzacji materiałów, których wartość odpisano w koszty w momencie zakupu i korygowania kosztów o wartość zinwentaryzowanych materiałów, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz ustaleniami zakładowego planu kont – 123 protokołu.

 

5.7.   Niezachowanie częstotliwości przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych.

Przestrzegać obowiązku przeprowadzania na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzacji:

- środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie – drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic,

- środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony oraz gruntów – drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników,

zgodnie z przepisami art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o rachunkowości, przy czym grunty, budynki i budowle inwentaryzować w sposób określony w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, stosownie do przepisów § 5 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r.

Wskazany termin i częstotliwość uważa się za dotrzymany, jeżeli inwentaryzację środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie znajdujących się na terenie strzeżonym – przeprowadzono raz w ciągu czterech lat, stosownie do przepisów art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości – str. 124 protokołu.

 

6.      W zakresie rozliczeń finansowych jednostki samorządu terytorialnego

 

6.1. Nieprawidłowe opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wyniku nieujęcia w nim wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami opracowywać zgodnie z przepisami art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych i § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077 z późn. zm.), ujmując w nim także wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – str. 125 protokołu.

 

6.2.   Nieopracowanie planów finansowych szkół w zakresie realizowanych dochodów oraz niedokonywanie zmian w opracowanych przez te jednostki planach finansowych wydatków, mimo zmian wprowadzanych do budżetu gminy i układu wykonawczego.

Poinformować dyrektorów poszczególnych szkół o obowiązku ujmowania w planach finansowych tych jednostek planowanych dochodów oraz wprowadzania zmian w planie finansowym, na podstawie zawiadomień wójta o zmianach w planie dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu, stosownie do przepisów art. 18 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. Nr 23, poz. 190) – str. 131 protokołu.

 

6.3.   Nieprowadzenie ewidencji analitycznej do kont budżetu gminy  222-3 „Rozliczenie dochodów budżetowych” i 223-3 „Rozliczenie wydatków budżetowych”.

Zaprowadzić i prowadzić ewidencję analityczną do konta 222 -3 „Rozliczenie dochodów budżetowych”, w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych oraz do konta 223 -3 „Rozliczenie wydatków budżetowych”, w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych, zgodnie z zasadami funkcjonowania tych kont, określonymi w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. – str. 131 protokołu.

 

Jeżeli uważa Pan, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Panu – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.

 

Stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, sprawozdania z jego realizacji oczekuję – w formie pisemnej i elektronicznej (np. na dyskietce lub plik w formacie Microsoft Word (.doc) lub Rich Text Format (.rtf) na adres wkgf@lublin.rio.gov.pl) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Panu tego wystąpienia.

 

 

Do wiadomości:

Rada Gminy w Rachaniach